Hướng dẫn tác giả cập nhật ảnh

Chờ cập nhật!


Xem video hướng dẫn tác giả tải ảnh lên Gallery.Lưu ý quan trọng:
Ảnh upload lên Gallery có kích thước chiều lớn nhất 620 pixels, độ phân giải 72 dpi